โปรแกรมบริหารการส่ง SMS

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , ,

CEO SMS V4.0
โปรแกรมบริหารการส่ง SMS
SMS Management Software(CEO SMS V4.0)
…………………………………
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม SMS)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม SMS)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม SMS)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม SMS)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรมSMS)
…………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรม POS

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , ,

Winmax POS version 5.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรม POS
Point of Sale Program Winmax POS version 5.0
…………………………………
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม POS)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม POS)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม POS)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม POS)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม POS)
…………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , ,

CEO-TMS V 6.0
โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า
Tracking Management Software
…………………………………
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (พัสดุส่งสินค้า)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (พัสดุส่งสินค้า)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (พัสดุส่งสินค้า)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (พัสดุส่งสินค้า)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (พัสดุส่งสินค้า)
…………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v4.0

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , ,

CEO-WMB V 4.0
Winmax iBoard Studio Software v4.0
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v4.0
…………………………………
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
…………………………………

• Read more >> ……………..

โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v5.0

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , ,

CEO-WMB V 5.0
Winmax iBoard Studio Software v5.0
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v5.0
…………………………………..
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด)
…………………………………..

• Read more >> ……………..

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน CEO-SCR V 3.0

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , ,ITS-TIDR V 3.0
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Thai ID Smart Card Reader (CEO-SCR V 3.0)
…………………………………..
• โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
• รับเขียนโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
• รับจ้างเขียนโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน
• จัดทำระบบอ่านบัตรประชาชน
…………………………………..

• Read more >> ……………..

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ CEO-SCR V 5.0

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , ,


CEO-SCR V 5.0
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
Thai ID Smart Card Reader and Auto Fill Form (CEO-SCR V 5.0)
…………………………………..
• โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
• รับเขียนโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์ม auto
• รับจ้างเขียนโปรแกรมกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชน
• จัดทำระบบอ่านบัตรประชาชน
…………………………………..

• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , , ,

KM-V6
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
knowledge management (CEO-KM V6.0)
…………………………………..
• โปรแกรมองค์ความรู้ Knowledge Management
• รับเขียนโปรแกรมบริหารจัดการองค์ความรู้
• โปรแกรม KM รับจ้างเขียนโปรแกรมองค์ความรู้
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการระบบองค์ความรู้ KM
• จัดทำระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ KM
…………………………………..

• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , ,


CEO-HRM V 5.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management (CEO-HRM V 5.0)
…………………………………..
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
• โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRM
• จัดทำระบบสารสนเทศ Human Resource
• รับเขียนโปรแกรม HR
• รับจ้างเขียนโปรแกรม HR
…………………………………..

• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร
Tagged , , , , , , ,

CEO-EDOC V5.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Documents Management System (CEO-EDOC V 5.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รับจ้างเขียนโปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รับทำโปรแกรม E-Documents
• รับออกแบบระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รับทำโปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
…………………………………..

• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร
Tagged , , , , , , , , , , , ,


CEO-CNM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
Electronic Documents Management System (CEO-CNM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
• รับจ้างเขียนโปรแกรมหนังสือเวียน
• รับทำระบบหนังสือเวียน
• รับออกแบบระบบการบริหารจัดการหนังสือเวียน
• จัดทำโปรแกรมระบบหนังสือเวียน
…………………………………..
• Read more >> ……………..